• مرکز زبان سازمان مدیریت صنعتی - آوید

لیست دوره‌ها

ردیف عنوان دوره تاریخ شروع ثبت‌نام تاریخ پایان ثبت‌نام قیمت (ریال) جزئیات اخذ دوره
1 مبانی مکاتبات رسمی نامحدود نامحدود 4,500,000 ریال
2 گرامر نامحدود نامحدود 1,500,000 ریال
3 Face2Face Starter 1 ... ... ...
4 Face2Face Starter 2 ... ... ...
5 Face2Face Starter 3 ... ... ...
6 Face2Face Elementary 1 ... ... ...
7 Face2Face Elementary 2 ... ... ...
8 Face2Face Elementary 3 ... ... ...
9 Face2Face Elementary 4 ... ... ...
10 Face2Face Elementary 6 ... ... ...
11 Face2Face Pre-intermediate 1 ... ... ...
12 Face2Face Pre-intermediate 2 ... ... ...
13 Face2Face Pre-intermediate 3 ... ... ...
14 Face2Face Pre-intermediate 4 ... ... ...
15 Face2Face Pre-intermediate 5 ... ... ...
16 Face2Face Pre-intermediate 6 ... ... ...
17 Face2Face Intermediate 1 ... ... ...
18 Face2Face Intermediate 2 ... ... ...
19 Face2Face Intermediate 3 ... ... ...
20 Face2Face Intermediate 4 ... ... ...
21 Face2Face Intermediate 5 ... ... ...
22 Face2Face Intermediate 6 ... ... ...
23 Face2Face Upper Intermediate 1 ... ... ...
24 Face2Face Upper Intermediate 2 ... ... ...
25 Face2Face Upper Intermediate 4 ... ... ...
26 Face2Face Upper Intermediate 5 ... ... ...
27 Face2Face Advanced 1 ... ... ...
28 Face2Face Advanced 2 ... ... ...
29 Face2Face Advanced 3 ... ... ...
30 Face2Face Advanced 4 ... ... ...
31 Face2Face Advanced 5 ... ... ...
32 Face2Face Advanced 6 ... ... ...
33 IELTS Foundation 1 ... ... ...
34 IELTS Foundation 2 ... ... ...
35 IELTS Foundation 3 ... ... ...
36 IELTS Foundation 4 ... ... ...
37 IELTS Foundation 5 ... ... ...
38 IELTS Competency 1 ... ... ...
39 IELTS Competency 2 ... ... ...
40 IELTS Competency 3 ... ... ...
41 IELTS Competency 4 ... ... ...
42 IELTS Competency (Exam Practice) ... ... ...
43 IELTS Expanding 1 ... ... ...
44 IELTS Expanding 2 ... ... ...
45 IELTS Expanding 3 ... ... ...
46 IELTS Expanding 4 ... ... ...
47 IELTS Expanding (Exam Practice) ... ... ...
48 IELTS Advanced 1 ... ... ...
49 IELTS Advanced 2 ... ... ...
50 IELTS Advanced 3 ... ... ...
51 IELTS Advanced 4 ... ... ...
52 IELTS Advanced (Exam Practice 1) ... ... ...
53 IELTS Advanced (Exam Practice 2) ... ... ...
54 Prepare Level 1.1 ... ... ...
55 Prepare Level 1.2 ... ... ...
56 Prepare Level 1.3 ... ... ...
57 Prepare Level 1.4 ... ... ...
58 Prepare Level 1.5 ... ... ...
59 Prepare Level 1.6 ... ... ...
60 Prepare Level 1.7 ... ... ...
61 Prepare Level 2.1 ... ... ...
62 Prepare Level 2.2 ... ... ...
63 Prepare Level 2.3 ... ... ...
64 Prepare Level 2.4 ... ... ...
65 Prepare Level 2.5 ... ... ...
66 Prepare Level 2.6 ... ... ...
67 Prepare Level 2.7 ... ... ...
68 Prepare Level 3.1 ... ... ...
69 Prepare Level 3.2 ... ... ...
70 Prepare Level 3.3 ... ... ...
71 Prepare Level 3.4 ... ... ...
72 Prepare Level 3.5 ... ... ...
73 Prepare Level 3.6 ... ... ...
74 Prepare Level 4.1 ... ... ...
75 Prepare Level 4.2 ... ... ...
76 Prepare Level 4.3 ... ... ...
77 Prepare Level 4.4 ... ... ...
78 Prepare Level 4.5 ... ... ...
79 Prepare Level 4.6 ... ... ...
80 Prepare Level 4.7 ... ... ...
81 Prepare Level 5.1 ... ... ...
82 Prepare Level 5.2 ... ... ...
83 Prepare Level 5.3 ... ... ...
84 Prepare Level 5.4 ... ... ...
85 Prepare Level 5.5 ... ... ...
86 Prepare Level 5.6 ... ... ...
87 Prepare Level 5.7 ... ... ...
88 Face2Face Starter 4 ... ... ...
89 Face2Face Starter 5 ... ... ...
90 Face2Face Elementary 5 ... ... ...
91 Face2Face Upper Intermediate 3 ... ... ...
92 Face2Face Upper Intermediate 6 ... ... ...
93 Prepare Level 3.7 ... ... ...
94 Super Minds Starter 1 ... ... ...
95 Super Minds Starter 2 ... ... ...
96 Super Minds Starter 3 ... ... ...
97 Super Minds Level 1.1 ... ... ...
98 Super Minds Level 1.2 ... ... ...
99 Super Minds Level 1.3 ... ... ...
100 Super Minds Level 2.1 ... ... ...
101 Super Minds Level 2.2 ... ... ...
102 Super Minds Level 2.3 ... ... ...
103 Super Minds Level 3.1 ... ... ...
104 Super Minds Level 3.2 ... ... ...
105 Super Minds Level 3.3 ... ... ...
106 Super Minds Level 4.1 ... ... ...
107 Super Minds Level 4.2 ... ... ...
108 Super Minds Level 4.3 ... ... ...
109 Super Minds Level 5.1 ... ... ...
110 Super Minds Level 5.2 ... ... ...
111 Super Minds Level 5.3 ... ... ...
112 Super Minds Level 5.4 ... ... ...
113 Super Minds Level 6.1 ... ... ...
114 Super Minds Level 6.2 ... ... ...
115 Super Minds Level 6.3 ... ... ...
116 Super Minds Level 6.4 ... ... ...
117 What is IELTS ... ... ...
118 Business Result Starter 1 ... ... ...
119 Business Result Starter 2 ... ... ...
120 Business Result Elementary 1 ... ... ...
121 Business Result Elementary 2 ... ... ...
122 Business Result Elementary 3 ... ... ...
123 Business Result Elementary 4 ... ... ...
124 Business Result Pre-Intermediate 1 ... ... ...
125 Business Result Pre-Intermediate 2 ... ... ...
126 Business Result Pre-Intermediate 3 ... ... ...
127 Business Result Pre-Intermediate 4 ... ... ...
128 Business Result Pre-Intermediate 5 ... ... ...
129 Business Result Intermediate 1 ... ... ...
130 Business Result Intermediate 2 ... ... ...
131 Business Result Intermediate 3 ... ... ...
132 Business Result Intermediate 4 ... ... ...
133 Business Result Intermediate 5 ... ... ...
134 Business Result Upper Intermediate 1 ... ... ...
135 Business Result Upper Intermediate 2 ... ... ...
136 Business Result Upper Intermediate 3 ... ... ...
137 Business Result Upper Intermediate 4 ... ... ...
138 Business Result Upper Intermediate 5 ... ... ...
139 Business Result Advanced 1 ... ... ...
140 Business Result Advanced 2 ... ... ...
141 Business Result Advanced 3 ... ... ...
142 Business Result Advanced 4 ... ... ...
143 Business Result Advanced 5 ... ... ...
144 Online Teaching, Online Tools ... ... ...
145 English for Emails ... ... ...
146 English for Telephoning ... ... ...
147 English for Meetings ... ... ...
148 English for Presentation ... ... ...
149 English for Socializing ... ... ...
150 English for Negotiating ... ... ...