• مرکز زبان سازمان مدیریت صنعتی - آوید

Super Minds Level 1.1

  • گروه آموزشی: زبان عمومی
  • دپارتمان: کودکان
  • سطح: سطح ۱
  • جلسات: 10
  • مجموع زمان: 11 ساعت - 40 دقیقه
  • آزمون: خیر
  • نوع مدرک: دیجیتال