• مرکز زبان سازمان مدیریت صنعتی - آوید

Prepare Level 4.2

  • گروه آموزشی: زبان عمومی
  • دپارتمان: نوجوانان
  • سطح: سطح ۴
  • جلسات: 24
  • مجموع زمان: 24 ساعت - 0 دقیقه
  • آزمون: خیر
  • نوع مدرک: دیجیتال

.

.

.

نظر کاربران

Based on 0 reviews

ثبت نظر