• مرکز زبان سازمان مدیریت صنعتی - آوید

در ابتدا پس از آگاهی کامل از نیاز زبانی خود (از طریق مشاوره و یا تجربه و نیاز فردی)، در آزمون تعیین سطح ما شرکت نمایید؛ سپس با انجام مصاحبه شفاهی علاوه بر تایید نمره نهایی خود، از مشاوره با کارشناسان آموزشی ما بهره برده و مسیر آموزشی خود را پیدا کنید. پس از دریافت مشاوره و مشخص شدن نیازها و سطح زبانی خود، اقدام به شرکت در دوره های تعیین شده و پیشنهادی مرکز زبان نموده و از یادگیری لذت ببرید.